• Αρχική
  • ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Γενικοί Όροι

Διαβάστε προσεκτικά τους γενικούς όρους του προγράμματος πριν από την εγγραφή σας σε οποιαδήποτε εκδρομή.

1. Σε όλες τις αναφερόμενες εκδρομές ακολουθείται λεπτομερές πρόγραμμα και εφαρμόζεται από τους Αρχηγούς -Συνοδούς.

2. Το γραφείο και ο Αρχηγός όμως, διατηρούν το δικαίωμα της τροποποίησης του προγράμματος για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας ή για το σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των εκδρομέων. Δεν δικαιούνται αποζημίωση οι εκδρομείς για επισκέψεις που παραλήφθηκαν για λόγους ανωτέρας βίας και ασφάλειας των εκδρομέων.

3. Κρατήσεις θέσεων πραγματοποιούνται κατόπιν προκαταβολής ίσης με το 1/3 της αξίας της εκδρομής. Η εξόφληση, γίνεται μέχρι οκτώ (8) ημέρες πριν από την αναχώρηση και δεν γίνεται πλέον καμία ακύρωση δεκτή ούτε επιστροφή χρημάτων.

4. Εάν ο εκδρομέας για οποιοδήποτε λόγο δεν βρίσκεται στην ώρα αναχώρησης του πούλμαν που έχει καθοριστεί από το γραφείο ή τον Αρχηγός, δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

5. Όποιος εκδρομέας διακόψει το ταξίδι του πριν το τέλος του προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο, δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.

6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, απεργίες, ακυρώσεις δρομολογίων κλπ.) όλα τα έκτακτα έξοδα παραμονής ή μεταφοράς με άλλο μέσο δαπανηρότερο, βαρύνουν τους εκδρομείς, εφόσον η πρόβλεψη των πιο πάνω γεγονότων είναι αδύνατη.

7. Αλλαγές θέσεων στα πούλμαν δεν γίνονται κατά την διαδρομή.

8. Οι αποσκευές ταξιδεύουν με ευθύνη των εκδρομέων και ουδεμία ευθύνη φέρει το γραφείο ή το προσωπικό του, σε περίπτωση απώλειας αντικειμένων ή χρημάτων.

9. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγή μεγέθους των πούλμαν, αναλόγως του αριθμού συμμετοχής σε κάθε εκδρομή, από 17 έως 82 θέσεις.

10. Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης οποιασδήποτε εκδρομής του, μέχρι οκτώ (8) ημέρες πριν την αναχώρηση εφόσον η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για λόγους που κρίνει σκόπιμους, χωρίς
καμία υποχρέωση αποζημίωσης, εκτός της επιστροφής των χρημάτων που έχουν ήδη εισπραχθεί.

11. Οι ενδείξεις των χρησιμοποιουμένων ξενοδοχείων που αναφέρονται στο πρόγραμμα, είναι σύμφωνη με την κατάταξη του Ε.Ο.Τ. και αφορούν δίκλινα δωμάτια.

12. Τα τρίκλινα δωμάτια σχηματίζονται συνήθως με την προσθήκη κρεβατιού στα δίκλινα και δεν διαφέρει η κατ’ άτομο τιμή της εκδρομής από αυτή του δίκλινου, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον τιμοκατάλογο.

13. Η εξασφάλιση δωματίου σε μεμονωμένους εκδρομείς, εξαρτάται από την εξεύρεση άλλου ατόμου του ίδιου φύλου το οποίο θα αποδεχθεί την κοινή διανυκτέρευση κατά τη διάρκεια της εκδρομής, διαφορετικά ο εκδρομέας υποχρεούται να διαμένει σε μονόκλινο δωμάτιο,
όταν αυτό είναι διαθέσιμο, αφού καταβάλει τη διαφορά που αναφέρεται στον τιμοκατάλογο του προγράμματος.

14. Παιδιά άνω των 4 ετών πληρώνουν κανονικό εισιτήριο, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον τιμοκατάλογο.

15. Οι τιμές των ημερησίων εκδρομών περιλαμβάνουν μεταφορά και αμοιβή συνοδού, εκτός αν άλλως ορίζεται στον τιμοκατάλογο.

16. Όλοι οι εκδρομείς καλύπτονται με την από τον νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη. Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται μόνο εάν ζητηθεί από τους εκδρομείς, με ανάλογη επιβάρυνση των καλύψεων που θα ζητηθούν.

17. Όλοι οι εκδρομείς θα πρέπει να είναι καθήμενοι στο πούλμαν και να φορούν τη ζώνη ασφαλείας, προκειμένου να καλύπτονται ασφαλιστικά σε περίπτωση ατυχήματος.

18. Στις αναγραφόμενες, στον ένθετο κατάλογο τιμές, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φυλλαδίου και των γενικών όρων, δεν περιλαμβάνονται σε καμία περίπτωση είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, σπήλαια, πάρκα και γενικά ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα και τις παροχές του ή αναφέρεται ως προαιρετικό.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε εκδρομή του προγράμματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των γενικών όρων αυτού. Οι παρόντες γενικοί όροι μαζί με το πρόγραμμα της εκδρομής και τον τιμοκατάλογο, αποτελούν την σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού κάθε εκδρομέα με το γραφείο που οργανώνει την εκδρομή. Η εξόφληση της εκδρομής, σημαίνει αυτόματα την αποδοχή των όρων της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.